ما را دنبال کنید:پروژه های انجام شده توسط شرکت ثامن در استان اصفهان و دیگر استان ها به تفکیک شهر در سال 98:

ردیف نوع پروژه نام مجموعه محصول استفاده شده توضیحات پروژه
نمونه 1 Boxing 9:00 AM - 11:00 AM Aaron Chapman 10
نمونه 2 Yoga 8:00 AM - 9:00 AM Adam Stewart 15
نمونه3 Gym 9:00 AM - 10:00 AM Aaron Chapman 10
نمونه 4 Yoga 7:00 AM - 8:30 AM Donna Wilson 15
نمونه 5 Yoga 8:00 AM - 9:00 AM Donna Wilson 10
نمونه 6 Dance 5:00 PM - 7:00 PM Donna Wilson 20
نمونه7 Gym 5:00 PM - 7:00 PM Randy Porter 10
نمونه8 Gym 8:00 AM - 9:00 AM Randy Porter 10
نمونه 9 Yoga 6:30 AM - 8:00 AM Randy Porter 15
نمونه 10 Yoga 9:00 AM - 11:00 AM Donna Wilson 20
نمونه 11 Gym 8:00 AM - 9:00 AM Randy Porter 20
نمونه12 Boxing 9:00 AM - 11:00 AM Aaron Chapman 10
نمونه13 Yoga 8:00 AM - 9:00 AM Adam Stewart 15
نمونه 14 Gym 9:00 AM - 10:00 AM Aaron Chapman 10
نمونه 15 Yoga 7:00 AM - 8:30 AM Donna Wilson 15
نمونه16 Yoga 8:00 AM - 9:00 AM Donna Wilson 10
نمونه17 Dance 5:00 PM - 7:00 PM Donna Wilson 20
نمونه18 Gym 5:00 PM - 7:00 PM Randy Porter 10
نمونه19 Gym 8:00 AM - 9:00 AM Randy Porter 10
نمونه20 Yoga 6:30 AM - 8:00 AM Randy Porter 15
نمونه 21 Yoga 9:00 AM - 11:00 AM Donna Wilson 20
نمونه22 Gym 8:00 AM - 9:00 AM Randy Porter 20
جستجو کن